หน้าหลัก
สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานอื่น

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของงานอนามัยโรงเรียน

2. อธิบายความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของงานอนามัยโรงเรียนได้

3. วิเคราะห์วิจารณ์ปัญหา สถานการณ์เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้

4. อธิบายแนวคิดและนโยบายการดำเนินงานโรงเรียนในปัจจุบันได้

 การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือกำลังคน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ( พ . ศ . 2540-2544) ที่มีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาคน “ คนเป็นศูนย์กลาง ” (Human-Centered or People-Centered) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาครอบครอบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จของการพัฒนาในทุก ๆ ด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งคนจะเป็นทั้งผู้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนาเช่นกัน โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างคนทั้งด้านการสร้างความรู้ทางวิชาการ พัฒนาคุณสมบัติความสามารถความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในแต่ละระดับบุคคล เพื่อให้กำลังคนกลุ่มวัยนี้เจริญเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

เจ้าหน้าที่พยาบาล
นายสายชน เทือกตา
ครูพลานามัย
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ 11 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โทรศัพท์ 053788256 โทรสาร
เวอร์ชัน: 1.0.0    วันที่ : 02/02/2552
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.sobpao.net